A+ A A-

นิเทศเปิดภาคเรียน 1/65

pic005ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ต้อนรับนางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสิริรัตน์ และเยี่ยมห้องเรียนให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/65

pic005โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site 100% ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จุดเน้น สพฐ.และจุดเน้น สพป.ตาก เขต 2 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

Read more...

ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/65

pic003ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินและมาตรการต่างๆ พร้อมตรวจและเยี่ยมชมห้องเรียน

Read more...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

pic004การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่องการเปิดภาคเรียนที่1/2565 การจัดการเรียนการสอน ระบบการไว้ทรงผมนักเรียน การย้ายข้าราชการครูและการรับบรรจุใหม่ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด และวาระอื่นๆ

Read more...

สอบ RT ป.3'64

pic002เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการสอบ RT ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียน

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ ม.3'64

pic015โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2564 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มอบโอวาทและแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

Read more...

สอบ O-Net'65

pic005เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์  2565  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตราการความปลอดภัยการแพร่ระบาดของ Covid 19

Read more...

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่าง

pic007วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้ต้อนรับ พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ติดตามงานและตรวจเยี่ยม "โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ "โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน" พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและสนับสนุนเงินงบประมาณสมทบอาหารกลางวันนักเรียน

Read more...

มอบเงิน กสศ.2/2564

photo 5โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นเป็นตัวแทนในการมอบเงินกองทุนเสมอภาคให้นักเรียนและผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

Read more...

วันสถาปนายุวกาชาด'64

photo 5วันที่ 27 มกราคม 2564  นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2564  เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย  โดยมีกิจกรรมปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์

Read more...
Subscribe to this RSS feed