A+ A A-

พิธีไหว้ครู'65

pic009โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 183 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Read more...

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'65

pic011โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น มีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ

Read more...

อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา

pic014โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดอบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 80 คน

Read more...

นิเทศเปิดภาคเรียน 1/65

pic005ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ต้อนรับนางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสิริรัตน์ และเยี่ยมห้องเรียนให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน

Read more...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/65

pic005โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site 100% ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จุดเน้น สพฐ.และจุดเน้น สพป.ตาก เขต 2 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

Read more...

ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/65

pic003ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินและมาตรการต่างๆ พร้อมตรวจและเยี่ยมชมห้องเรียน

Read more...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

pic004การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่องการเปิดภาคเรียนที่1/2565 การจัดการเรียนการสอน ระบบการไว้ทรงผมนักเรียน การย้ายข้าราชการครูและการรับบรรจุใหม่ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด และวาระอื่นๆ

Read more...

สอบ RT ป.3'64

pic002เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการสอบ RT ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียน

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ ม.3'64

pic015โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2564 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มอบโอวาทและแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

Read more...

สอบ O-Net'65

pic005เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์  2565  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตราการความปลอดภัยการแพร่ระบาดของ Covid 19

Read more...
Subscribe to this RSS feed