A+ A A-

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

  • ฮิต: 17319

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่  182
     โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแม่กื้ดหลวง ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อปีพุทธศักราช 2487 ในสมัยพระสมัครสรรพการเป็นนายอำเภอแม่สอด โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน โดยมีนายสุวรรณ วิโรรส เป็นครูใหญ่
    ในปี  พ.ศ.2493 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น แต่บริเวณโรงเรียนคับแคบไม่สามารถขยายออกไปได้ พระครูสิริรัตนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดมาตานุสรณ์  ได้ชักชวนประชาชนจัดหาสถานที่เรียนใหม่โดย  นายอ้าย  อุปรี ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน  พระครูสิริรัตนาภรณ์ จึงสร้างอาคารเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน
    ในปี  พ.ศ.2517  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนประถมปลาย แบบ 017  ขนาด 4 ห้องเรียน แต่สถานที่เดิมคับแคบ พระครูสิริรัตนาภรณ์ จึงขอบริจาคจากคุณนิยม ไวรัชพานิช จัดซื้อที่ดินแปลงปัจจุบันให้จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา และจัดซื้อให้อีก 3 ไร่ รวมเป็น 10 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา
    ในปี พ.ศ.2518  มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย - สหรัฐอเมริกา  ร่วมกับทางจังหวัดตาก  ได้จัดการโดดร่มดิ่งพสุธา ณ บริเวณสนามบินอำเภอแม่สอด เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน แต่ไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้าง คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาชน ได้ขอร้องให้พระครูสิริรัตนาภรณ์ เป็นผู้ดำเนินก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบเดิมเป็น 16 ห้องเรียน
    จากการที่พระครูสิริรัตนาภรณ์เป็นผู้อุปการะโรงเรียนมาโดยตลอด  ทางราชการพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน จึงได้ทำเรื่องขออนุมัติชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่182 (กัญไชย เป็นชื่อของพระครูสิริรัตนาภรณ์)
    ปี พ.ศ.2531 พระครูสิริรัตนาภรณ์ พร้อมลูกเสือชาวบ้าน เยาวชน ได้สร้างศาลาแฝด ทรงไทย ใช้เป็นที่พักผ่อนและปฏิบัติกิจกรรมของเด็กนักเรียน
    ปี พ.ศ.2535 พระครูสิริรัตนาภรณ์ ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 190  เมตร  และซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล เทพื้นใหม่ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปีพ.ศ.2538 คณะครูและประชาชนได้จัดสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐบล๊อกฉาบปูน และจัดสร้างป้ายโรงเรียนเป็นโลหะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กติดหินอ่อน
    คณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯได้บริจาคสร้างถังน้ำดื่มหน้าอาคารสิริรัตน์  ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กติดหินอ่อนนายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ บริจาควัสดุสร้างรั้วด้านข้าง ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐบล๊อกฉาบปูน
    ปี พ.ศ.2539 คุณจิรกิตต์ กสิยพงศ์ ได้บริจาคสร้างถังน้ำดื่ม หน้าอาคารสิริรัตน์ ด้านมณฑปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กติดกระเบื้อง
    พระครูสิริรัตนาภรณ์  ได้ก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศเหนือ  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและอิฐบล๊อกฉาบปูน
    ปี พ.ศ.2547 พระครูสรภัญญประกาศ(หลวงตากวย)  ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา คณะครูจัดสร้างซุ้มพระ เพื่อประดิษฐสถานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
    ปี พ.ศ.2548 คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู จัดสร้างถนนลูกรังในโรงเรียน เพื่อใช้สัญจรเข้าออกได้ 2 ทาง
    ปี พ.ศ.2548 ประชาชนและคณะครูได้สร้างบ้านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาความเป็นอยู่และการใช้ข้าวของเครื่องใช้  เครื่องเรือนของคนในสมัยก่อน
    ปี พ.ศ.2549 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน จัดสร้างต่อเติมโรงอาหารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบอาหาร และรับประทานอาหารของนักเรียน  จัดสร้างห้องสมุดขนาด 200 ตารางเมตร  เพื่อเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าและสร้างห้องพยาบาล 1 ห้อง จัดสร้างโรงเก็บรถนักเรียน  เพื่อจอดรถนักเรียน  จัดสร้างห้องน้ำและที่แปรงฟันนักเรียน  จัดสร้างแหล่งเรียนรู้นวดแผนไทย
    ปี พ.ศ.2550 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนจัดทำถนนคอนกรีตหน้าบ้านภูมิปัญญา
และจัดสร้างหอประชุมสิริรัตน์พัฒนา
    ปี  พ.ศ.2552 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนจัดทำถนนลูกรังข้างสนามบาสเก็ตบอล
นักเรียน จัดสร้างห้องส้วม 2 ห้อง   1 หลัง   บริเวณหลังห้องประชุมสิริรัตน์พัฒนา   ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ปูกระเบื้อง  หลังห้องประชุมสิริรัตน์พัฒนา
ปี  พ.ศ.2552 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและศิษย์เก่าสร้างศาลาพักผู้ปกครอง1 หลัง หน้าหอประชุมสิริรัตน์พัฒนา สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามบาสหน้าโรงเรียน จัดสร้าง ห้องพยาบาล หน้าอาคารพัฒนา โดยใช้งบโรงเรียนในฝัน จัดสร้างห้องธนาคารออมทรัพย์ หน้าอาคารสิริรัตน์และจัดสร้างห้องส่งเสริมทักษะชีวิต ภายในห้องโรงอาหาร พร้อมจัดสื่อ ICT ในทุกห้องเรียน
ปี  พ.ศ.2552 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน จัดสร้างต่อเติมศาลาหน้าอาคารสิริรัตน์ เป็นพิพิธภัณฆ์พระครูสิริรัตนาภรณ์ (ครูบากัญไชย)
ปี พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา จัดสรรงบประมาณในการสร้างหอประชุม ขนาด 12 X 20 เมตร ทางโรงเรียนตั้งชื่อหอประชุมกัญไชย
ปี พ.ศ.2554  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน จัดสร้างห้องแนะแนวอยู่ชั้นบนของอาคารสิริรัตน์ สร้างห้องน้ำในหอประชุมสิริรัตน์พัฒนาจำนวน ๖ ห้อง
ปี พ.ศ.๒๕๕๕  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน จัดสร้างต่อเติมห้องเรียนสังคมศึกษา และปรับปรุงห้องเรียนการงานพื้นฐานอาชีพ
ปี พ.ศ.2556 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักครู
    ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  จัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 1 - 3   มีเขตบริการทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่  1 บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 3 บ้านแม่กื้ดใหม่  หมู่ที่ 9 บ้านไทยสามัคคี  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย หมู่ที่12  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านดอนสว่าง  
    ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แทน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554