ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

^.^ Hits:6

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม โดยนักเรียนร่วมกันเก็บและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

Read more

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'65

^.^ Hits:3

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดประจำปี 2565 เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุมดูแลและป้องกันปัญหาเพื่อให้นักเรียนปลอดจากภัยยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

Read more

พิธีไหว้ครู'65

^.^ Hits:5

พิธีไหว้ครู'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 183 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ และศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ พร้อมใจร่วมกันรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

Read more

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'65

^.^ Hits:3

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ได้เคารพรักษาในสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของตนเองและของผู้อื่น มีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ

Read more

อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา

^.^ Hits:26

อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา

โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดอบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 80 คน

Read more

นิเทศเปิดภาคเรียน 1/65

^.^ Hits:16

นิเทศเปิดภาคเรียน 1/65

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ต้อนรับนางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสิริรัตน์ และเยี่ยมห้องเรียนให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/65

^.^ Hits:15

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางในการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site 100% ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 จุดเน้น สพฐ.และจุดเน้น สพป.ตาก เขต 2 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

Read more

ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/65

^.^ Hits:19

ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/65

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินและมาตรการต่างๆ พร้อมตรวจและเยี่ยมชมห้องเรียน

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

^.^ Hits:24

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่องการเปิดภาคเรียนที่1/2565 การจัดการเรียนการสอน ระบบการไว้ทรงผมนักเรียน การย้ายข้าราชการครูและการรับบรรจุใหม่ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด และวาระอื่นๆ

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:2572

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:1234

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:5821

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:3027

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

^.^ Hits:13

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้ศึกษา :   นางสาวบุษบง ภูกันสาด

Read more

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:2488

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:2535

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

หนังสือราชการ

ข่าวการศึกษา