ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

วันเด็กแห่งชาติ'66

^.^ Hits:206

วันเด็กแห่งชาติ'66

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร   ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ หอประชุมกัญไชย โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร การแสดงของนักเรียน การเล่นเกมแจกของรางวัลและการมอบของขวัญ เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ

Read more

ทัศนศึกษา'65

^.^ Hits:209

ทัศนศึกษา'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ ๑๘๒ นำโดย ว่าที่ร้อยโทภิเษก  ดอยแก้วขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดดอนแก้ว อำเภอแม่ระมาด และสวนแม่ลออ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โรบินสันแม่สอด วัดไทยสามัคคี  สกายวอล์คแม่สอด น้ำตกแม่กาษา น้ำพุร้อน และวัดศรีพรเพ็ญ

Read more

กัญไชยเกมส์'65

^.^ Hits:195

กัญไชยเกมส์'65

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “กัญไชยเกมส์” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยแข็งแรง ฝึกความมีวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แชร์บอล กรีฑา และ กีฬาพื้นบ้าน...

Read more

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน'65

^.^ Hits:223

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน'65

ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 9 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

นิเทศโรงเรียน 2/2565

^.^ Hits:241

นิเทศโรงเรียน 2/2565

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ต้อนรับ ศน.กัลยารัตน์  บุญมาลีรัตน์  และ ศน.เวทิกา บูลย์ประมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 ในการดำเนินการนิเทศโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ในด้านต่างๆ เช่น มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  งานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ งานระบบประกันคุณภาพ

Read more

ลอยกระทง'65

^.^ Hits:259

ลอยกระทง'65

โรงเรียนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ ขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยมีกิจกรรมแข่งขันประกวดการวาดภาพระบายสี และเขียนเรียงความวันลอยกระทง

Read more

ทอดกฐิน'65

^.^ Hits:209

ทอดกฐิน'65

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ร่วมทำบุญในประเพณีทอดกฐินวัดในหมู่บ้านแม่กื้ดหลวง จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดมาตานุสรณ์ วัดไทยสามัคคี วัดดอนสว่าง วัดมงคลนิมิตร วัดศรีพรเพ็ญมาตยาราม และวัดปิตานุสรณ์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและรักษาประเพณีสืบต่อไป

Read more

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

^.^ Hits:259

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องสมุด ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล แข่งขันคณิตคิดเร็ว เป็นต้น

Read more

มอบทุนการศึกษา'65

^.^ Hits:236

มอบทุนการศึกษา'65

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คุณวุฒิวัฒน์ กันทะถ้ำและคุณสุภิญญา แสงธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:3062

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:1547

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:6577

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:3412

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

^.^ Hits:275

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม

บทคัดย่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้ศึกษา :   นางสาวบุษบง ภูกันสาด

Read more

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:2780

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:2865

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

หนังสือราชการ

ข่าวการศึกษา