ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน...

ปัจฉิมนิเทศ ม.3'64

^.^ Hits:30

ปัจฉิมนิเทศ ม.3'64

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2564 โดยนายสมยศ ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มอบโอวาทและแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

Read more

สอบ RT ป.3'64

^.^ Hits:26

สอบ RT ป.3'64

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการสอบ RT ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียน

Read more

สอบ O-Net'65

^.^ Hits:88

สอบ O-Net'65

เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์  2565  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตราการความปลอดภัยการแพร่ระบาดของ Covid 19

Read more

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่าง

^.^ Hits:89

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่าง

วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้ต้อนรับ พลเอกจีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอกยศศักดิ์ บรรเทา ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 33 อ.แม่สอด สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ติดตามงานและตรวจเยี่ยม "โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ" ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ "โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน...

Read more

มอบเงิน กสศ.2/2564

^.^ Hits:79

มอบเงิน กสศ.2/2564

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  โดยนายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นเป็นตัวแทนในการมอบเงินกองทุนเสมอภาคให้นักเรียนและผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

Read more

วันสถาปนายุวกาชาด'64

^.^ Hits:79

วันสถาปนายุวกาชาด'64

วันที่ 27 มกราคม 2564  นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2564  เพื่อให้ยุวกาชาดระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย  โดยมีกิจกรรมปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์

Read more

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้

^.^ Hits:110

นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ และคณะครูกลุ่มโรงเรียนแม่ปะ - แม่กาษา ได้ต้อนรับนางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมสิริรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

Read more

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'64

^.^ Hits:194

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'64

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ร่วมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2563

^.^ Hits:219

ปัจฉิมนิเทศ ม.3/2563

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3/2563 ที่สำเร็จการศึกษา และแนะแนวทางในการวางตน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาครูผู้สอนและโรงเรียน

Read more
A+ A A-

กิจกรรมห้องสมุด

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

^.^ Hits:2543

ยุวบรรณารักษ์ทัศนศึกษา

ยุวบรรณารักษ์ของห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านระดับประเทศ  

Read more

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

^.^ Hits:1215

ศน.ติดตามงานห้องสมุด

ครูและยุวบรรณารักษ์ต้อนรับศึกษานิเทศก์จาก สพป.ตาก เขต2 ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ  

Read more

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

^.^ Hits:5748

กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ โดยมีการแนะนำห้องสมุด การอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่างๆ จากยุวบรรณารักษ์  

Read more

กิจกรรมรักการอ่าน

^.^ Hits:2996

กิจกรรมรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ จัดกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

Read more

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

Prev Next

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

^.^ Hits:2469

ผลงานวิชาการ : การนวดไทย

รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชุดการนวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

Read more

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวด…

^.^ Hits:2513

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องประวัติการนวดไทย

เอกสารประกอบการเรียน ชุด นวดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่องประวัติการนวดไทย

Read more

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ

หนังสือราชการ

ข่าวการศึกษา