A+ A A-

ข้อมูลนักเรียน

  • ฮิต: 5969

จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182


 

ชั้นเรียน

 

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

12

13

25

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

12

12

24

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

11

12

23

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

11

13

24

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

11

15

26

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

13

13

26

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

14

12

26

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

14

13

27

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

18

18

36

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

10

13

23

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

9

15

24

รวมระดับชั้นประถม

135

149

284

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

19

29

48

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

18

19

37

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

17

21

38

รวมระดับชั้นมัธยม  

54

69

123

รวมทั้งสิ้น

189

218

407