A+ A A-

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

pic003โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และห้องสมุด ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถ เช่น แข่งขันวาดรูประบายสี แข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ แข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันประกวดชุดรีไซเคิล แข่งขันคณิตคิดเร็ว เป็นต้น

Read more...

มอบทุนการศึกษา'65

pic033เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คุณวุฒิวัฒน์ กันทะถ้ำและคุณสุภิญญา แสงธรรม ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในระดับชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read more...

ประชุมคณะกรรมการฯ'2/65

1 2โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นายถนอม สอนไว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ แจ้งวาระการประชุมเรื่อง ความเห็นชอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดงานเกษียณอายุราชการ

Read more...

วันแม่แห่งชาติ'65

pic006โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 โดยมีการทำบุญตักบาตรของคณะครูและนักเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ปี2565 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเรียงความวันแม่ วาดภาพระบายสี

Read more...

ลูกเสือต้านยาเสพติด'65

pic006โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ใช้ทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้เป็นผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต

Read more...

ถวายพระพรชัยมงคล

pic009ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Read more...

แห่เทียนพรรษา'65

pic003ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ร่วมทำบุญแห่พรรษา ในรูปแบบขบวนแห่เทียนล้านนา ร่วมกับชุมชนและวัดไทยสามัคคี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา

Read more...

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ'65

pic005วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายสมยศ  ยิ่งยงเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน

Read more...

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

pic005โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม โดยนักเรียนร่วมกันเก็บและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

Read more...

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด'65

pic003โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดประจำปี 2565 เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุมดูแลและป้องกันปัญหาเพื่อให้นักเรียนปลอดจากภัยยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

Read more...
Subscribe to this RSS feed