A+ A A-

ลูกเสือต้านยาเสพติด'65

pic006โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ใช้ทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้เป็นผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต

Rate this item
(0 votes)
back to top